• توتالیتاریسم

  Totalitarianism

 • نویسنده

  هانا آرنت
 • مترجم

  محسن ثلاثی
 • ناشر

  نشر ثالث
 • 32000 تومان
 • ناموجود
 • توتالیتاریسم سومین کتاب از مجموعه کتابهای «خاستگاه های توتالیتاریسم» و از مشهورترین آثار هانا آرنت فیلسوف شهیر آلمانی است.
 • معرفی کتاب


  توتالیتاریسم سومین کتاب از مجموعه کتابهای «خاستگاه های توتالیتاریسم» و از مشهورترین آثار هانا آرنت فیلسوف شهیر آلمانی است. در فیلمی که مارگارت فون تروتا، فیلمساز آلمانی، براساس زندگی و اندیشه های هانا آرنت ساخت، موضوعی که بیش از اندیشه ورزی آرنت مطرح شد، رابطۀ او با مارتین هایدگر فیلسوف بزرگ آلمانی بود که بسیاری او را شارح و نظریه‌پرداز نازیسم خوانده اند و می گویند هانا آرنت نیز به دلیل گرایش هایدگر به اندیشه های فاشیستی، ناچار از قطع رابطه با وی شد. آرنت پس از روی کارآمدن نازیها در آلمان و به دلیل ریشه یهودی اش، از این کشور گریخت و از آن پس در آمریکا زندگی کرد. اگرچه فلسفۀ او خاستگاهی چپ داشت، اما به آن معنا که از مارکسیسم مستفاد می شود، مارکسیست نبود و جابه‌جا نقدهایش را علیه مارکسیسم و کمونیسم مطرح کرده و استالینیسم را نیز همچون نازیسم، نوعی حکومت توتالیتر و تمامیت خواه دانسته و همواره علیه آن قلم زده است. واکاوی حکومتهای انحصارطلب توتالیتری، بخش انفکاک ناپذیر آثار هانا آرنت است. او با شناخت و تجربۀ زیستی اش از دو جنگ جهانی، مشاهدۀ سیاست ورزی از نوع استالینی و هیتلری و درک کامل آنچه بر مردم روزگارش می رفت، به ریشه یابی مسئله پرداخت و مشخصه ها و عواقب چنین حکومتهایی را برای شناخت و عبرت آیندگان بطور روشن تشریح کرد و امروزه هرجا سخن از توتالیتاریسم یا توصیف نظامهای توده ای توتالیتری به میان می آید، از هانا آرنت و تعاریف او استفاده می کنند. حکومتهای توتالیتر از منظر او، حکومتهایی هستند که از راه قانون بر سر کار آمده اند اما با روشهای تبلیغاتی و انحصارطلبانه، مخالفان و رقیبان را حذف می کنند، بر تمام شئون زندگی افراد (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) حاکم می شوند و جزءبه جزء رفتارهای فردی و جمعی و فضاهای عمومی را تحت انقیاد خود درمی آورند. حکومت توتالیتر حکومتی است که هم جمعی از نخبگان را با خود همراه می کند و هم گروه هایی از اوباش، شبه نظامیان و دسته های مزدبگیر و هدایت شده را. این حکومت ها در کشورهایی رشد می کنند که افراد جامعه مأیوس از تحولات پیشین، وجود حکومتی مقتدر را می طلبند اما پس از روی کار آمدن چنین حکومتی، خود به انسانهایی ذره شده و فاقد آزادی و اختیارات سیاسی و مدنی تبدیل می شوند. کتابهای هانا آرنت دربارۀ توتالیتاریسم، به دلیل پرداختن به مسائل تاریخی و مصداقهای عینی، در ایران طرفداران بسیاری در میان فعالان اجتماعی و سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و بطورکلی طبقۀ نخبگان و ترقی‌خواهان داشته و از او به عنوان فیلسوفی در خدمت دموکراسی و آزادی یاد شده است. چهل‌کلاغ سایر کتابهای این فیلسوف زن را نیز توصیه می کند: وضع بشر، حیات ذهن، ميان گذشته و آينده: هشت تمرين در انديشه‌ي سياسي، انقلاب.

  • شابک

   9789643803711
  • 368

  نظرات