• تاریخ بیهقی 2 جلدی

 • نویسنده

  محمد جعفر یاحقی
 • مترجم

 • ناشر

  سخن
 • 150000 تومان
 • ناموجود
 • «تاریخ بیهقی» مهم¬ترین کتاب تاریخی¬ـ¬ادبی است که تا به امروز به زبان فارسی نوشته شده است. موضوع اصلی این کتاب وقایع سلطنت مسعود اول، پسر محمود غزنوی است، ضمن این¬که مطالبی بسیار خواندنی در تاریخ غزنویان قبل از مسعود و سامانیان و صفاریان و سلجوقیان نیز در آن دیده می¬شود
 • معرفی کتاب


  «تاریخ بیهقی» مهم¬ترین کتاب تاریخی¬ـ¬ادبی است که تا به امروز به زبان فارسی نوشته شده است. موضوع اصلی این کتاب وقایع سلطنت مسعود اول، پسر محمود غزنوی است، ضمن این¬که مطالبی بسیار خواندنی در تاریخ غزنویان قبل از مسعود و سامانیان و صفاریان و سلجوقیان نیز در آن دیده می¬شود. حقیقت¬پژوهی و باریک¬بینی و رعایت انصاف در روایت تاریخ از مهم¬ترین ویژگی¬های «تاریخ بیهقی» است. اما این کتاب به دو دلیل نیز از حیث ادبی ارزش فراوان دارد: ارائه اطلاعات در بارۀ تاریخ ادب ایران به نحوی که آن را در نوع خود به مرجعی منحصر تبدیل کرده است. و نثر بسیار زیبا و روان؛ نثری که باعث شده است در طول تاریخ صاحبنظران «تاریخ بیهقی» را اثر ادبیِ بسیار ارزنده و مهم معرفی نمایند. ابوالفضل بیهقی خود در بارۀ کتابش نوشته است: «در تاریخی که می¬کنم. سخنی نرانم که آن را به تعصبی و میلی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را؛ بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند.» «تاریخ بیهقی» بار اول به تصحیح مورلی در سال 1279 قمری در کلکته چاپ شد که نسخه¬ای نه سزاوار این کتاب بی¬نظیر بود. در سال 1350 شمسی نسخۀ پاکیزه¬ای از این کتاب به تصحیح علی¬اکبر فیاض منتشر شد که بارها و بارها تجدید چاپ شده است. بزرگان دیگری نیز از جمله ادیب نیشابوری نیز این متن بی¬تکرار را تصحیح و منتشر کرده-اند. سایت چهل کلاغ مطالعۀ «تاریخ بیهقی» را به عموم علاقمندان به تاریخ ایران و ادبیات فارسی توصیه می¬کند. اهمیت نثر «تاریخ بیهقی» را می¬توان همردیف با «گلستان سعدی» دانست و اهمیت تاریخی آن با کم¬تر کتاب قابل قیاس است.

  • شابک

   9789643724078
  • 0

  نظرات