به فارسی

  • شعر فارسی بیش از هزار سال است که پرچم‌دار زبان و ادبیات فارسی در سراسر جهان است. شعر کلاسیک فارسی و شعر نو هر دو در جذب مخاطب داخلی و خارجی موفق بوده و هستند. حضور کتاب‌های شعر در کتابخانه دسترسی به لذت و آرامش را کوتاه می‌کنند.

کتاب ها