s

مدیریت و تجارت

  • برای زنده ماندن در شهر همه مجبورند پول در بیاورند و پولشان را درست مدیریت کنند. این مسئله‌ی جهانی باعث شده کتاب‌هایی با موضوع تجارت و مدیریت همواره در میان پرفروش‌ها جایی داشته باشند. کتاب‌هایی با موضوع تصمیم‌گیری، مدیریت، نوشتن طرح تجاری و ... در این قفسه جای می‌گیرند.

کتاب ها