دسته دلقک ها

«دستۀ دلقکها» سومین شاهکار لویی فردینان سلین پس از دو رمان «سفر به انتهای شب» و «مرگ قسطی» است؛ رمان...

39800تومان